Do you know European capitals? The average person makes 3 mistakes!

Marseille

Varna

Paris

Lyon