Do you know European capitals? The average person makes 3 mistakes!

Lyon

Varna

Paris

Marseille